استقرار سیستم نوبت دهی توسعه فناوری رفاه پردیس

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس با بکارگیری از نیروهای متخصص موفق به راه اندازی سیستم جدید نوبت دهی و پشتیبانی سراسری در تمام کشور شد.